HB SmartTrade – kwaliteit / milieu

Inspectiefrequentie en controle

Per artikel kan worden aangeven met welke frequentie nieuwe ontvangsten geïnspecteerd of bemonsterd moeten worden. Ook is aan te geven wat de status van nieuwe partijen wordt (lot- of serienummers). Als artikelen gecontroleerd moeten worden, kunnen ze na ontvangst van goederen nog niet gebruikt worden. Eerst moet er controle plaatsvinden. Pas na accordering wordt een artikel-, variant-, lot- of serienummer pas beschikbaar voor levering.

Klant/monster proces

Vanuit een opportunity is het mogelijk om direct een monsteraanvraag voor een klant aan te maken. Vanuit het scherm met klant/monsteraanvragen kan de opvolging geregeld worden, kan een transportopdracht worden gemaakt en kunnen monsters ook direct afgeboekt worden als ze verzonden zijn.

Goedkeuringsgroepen

Gebruikers kunnen verdeeld worden in goedkeuringsgroepen. Hiermee kan de basisgoedkeuring geregeld worden, bovenop de standaard goedkeuringsinstellingen per gebruiker. In goedkeuringsgroepen is het mogelijk om verschillende gebruikers te groeperen in bijvoorbeeld een groep ‘inkopers’. Vervolgens kun je een persoon aanwijzen die goedkeuringsposten, die gemaakt zijn door mensen uit deze groep, kan goedkeuren.

Gevaren

Per artikel kan aangegeven worden welke gevaren er zijn. Als er sprake is van bijvoorbeeld voedingsmiddelen of medicijnen, kan hieraan belangrijke informatie worden toegevoegd. Deze informatie kan daarna bijvoorbeeld weer op een etiket worden afgedrukt.

Productspecificaties

In HB SmartTrade kunnen productspecificaties worden gemaakt, waarbij allerlei kenmerken en waarden worden vastgelegd waaraan het product moet voldoen. Uiteraard kunnen hier met de drag-en-dropfunctie ook weer documenten aan gekoppeld worden. Iedere specificatie moet afzonderlijk worden goedgekeurd en kan een einddatum bevatten.

Meldingen (klachten)

Meldingen kunnen vastgelegd worden op contact- of klantniveau. Meldingen kunnen verdeeld worden in een zelf in te stellen hoofd- en subcategorie. Iedere melding kan weer verwijzen naar een artikel, lotnummer, serienummer of een bepaalde order, maar kan ook gewoon een losse melding zijn. De opvolging van meldingen kan geregeld worden (wie doet wat en wanneer). Daarnaast kan vanuit een melding direct een creditnota of retourorder gemaakt worden. Via de drag-en-dropfunctie kan ook weer alle correspondentie rondom de melding worden gekoppeld.

Certificaten

Aan artikelen, varianten, leveranciers, klanten en lot- of serienummers kunnen certificaten worden gekoppeld. Bij klanten of leveranciers kan dit bijvoorbeeld een bepaald ISO-certificaat zijn. Certificaatsoorten zijn zelf samen te stellen en via de drag-en-dropfunctionaliteit kunnen certificaten zelf ook weer gekoppeld worden. Aan een certificaat kan ook een geldigheidsdatum worden toegewezen, zodat er tijdig nieuwe certificaten aangevraagd kunnen worden.

Managen van houdbaarheden

De houdbaarheid van artikelen wordt ingesteld op artikelkaarten en kan bewaakt worden op het variant- of lotnummer en certificaatniveau. Via het dashboard en middels een aantal rapportages kun je grip houden op de houdbaarheid van de voorraad.

Bemonstering

Monsters kunnen handmatig of automatisch aangemaakt worden in het systeem. Indien er met de WMS-module wordt gewerkt, kunnen monsters automatisch verplaatst worden naar een ‘monsterzone’ en kunnen ze eventueel ook direct van de voorraad worden afgeboekt. Monsters kunnen getest worden door bepaalde testgroepen op te halen, of door de volledige productspecificatie te testen. Indien bemonsterd moet worden, zal het artikel-, variant- en lot- of serienummer beschikbaar zijn voor logistieke handelingen zodra goedkeuring heeft plaatsgevonden.

Testgroepen

Testgroepen bestaan uit een of meerdere regels waarop controles plaats kunnen vinden. Het is hiermee bijvoorbeeld mogelijk om een groep aan te maken voor ingangscontrole, waarbij er gecontroleerd moet worden op beschadiging van verpakking, gewicht etc.

Een andere toepassing is het controleren van de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde stoffen in een artikel. Testgroepen kunnen opgeroepen worden bij het verwerken van een monster of bij het aanmaken/testen van productspecificaties.

Producenten

De productentabel is in HB SmartTrade verder uitgebreid, zodat ook contactgegevens vastgelegd kunnen worden. Vanuit een leverancierskaart is direct een producent aan te maken, per leverancier is daarnaast ook een relatie aan te geven met een of meerdere producenten. Als er bij de inkoop een bepaalde producentcode wordt opgegeven, wordt ook automatisch een tabel opgebouwd, waarin per artikel te zien is bij welke producent het vandaan komt.